Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych są jak podane wyżej dane komornika (Adres: ul. Kupiecka 1 ,05-400 Otwock, e-mail: kancelaria@komornik-rusak.pl , tel: 22 300 50 15).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych. 
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.  
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. 
 5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
 6. W odniesieniu do swoich danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.
 8. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
 9. Mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzamy dane zwykłe, chociaż w ramach wykonywania czynności w toku postępowania prowadzonego przez komornika sądowego przetwarzamy też szczególne kategorie danych osobowych oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane te przechowujemy w okresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej jednak w niektórych sytuacjach, ich niepodanie lub ograniczenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości wykonania na Państwa rzecz żądanej czynności lub załatwienia sprawy z jaką się do nas Państwo zwracają.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Roman Kwieciński

adres e-mail: iod.warszawa.031@komornikid.pl